Công thức Excel: VLOOKUP với 2 bảng tra cứu
Công thức Excel: VLOOKUP với 2 bảng tra cứu

Công thức chung
=VLOOKUP(value,IF(test,table1,table2),col,match)
Tóm lược

Để sử dụng hàm VLOOKUP với mảng bảng biến, bạn có thể sử dụng hàm IF bên trong hàm VLOOKUP để kiểm soát bảng nào được sử dụng.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô E4 là:

=VLOOKUP(D5,IF(C4<2,table1,table2),2,TRUE)

Công thức này sử dụng số năm một nhân viên bán hàng đã làm việc với một công ty để xác định bảng tỷ lệ hoa hồng sẽ sử dụng.

Giải trình

Làm việc từ trong ra ngoài, hàm IF trong công thức này, được nhập dưới dạng đối số “table_array” trong VLOOKUP, chạy một bài kiểm tra logic về giá trị trong cột C “Years”, đại diện cho số năm mà một nhân viên bán hàng đã gắn bó với một công ty. Nếu C5 nhỏ hơn 2, thì table1 được trả về dưới dạng giá trị nếu đúng. Nếu C4 lớn hơn 2, table2 được trả về dưới dạng giá trị nếu sai.

Nói cách khác, nếu năm nhỏ hơn 2, table1 được sử dụng như table_array, và nếu không, table2 được sử dụng như table_array.

Cú pháp thay thế

Nếu các bảng tra cứu yêu cầu các quy tắc xử lý khác nhau, thì bạn có thể bọc hai hàm Vlookup bên trong một hàm IF như sau:

=IF(test,VLOOKUP (value,table1,col,match),VLOOKUP (value,table2,col,match))

Điều này cho phép bạn tùy chỉnh các đầu vào cho mỗi VLOOKUP nếu cần.

https://exceljet.net/formula/vlookup-with-2-lookup-tables