Công thức Excel: VLOOKUP với hai tỷ lệ khách hàng
Công thức Excel: VLOOKUP với hai tỷ lệ khách hàng

Công thức chung
=VLOOKUP(client,rates,col,0)*hrs+VLOOKUP(client,rates,col,0)*hrs
Tóm lược

Để tra cứu hai mức phí khác nhau cho cùng một khách hàng và tính khoản phí cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hai hàm VLOOKUP.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

=VLOOKUP(B5,rates,2,0)*C5+VLOOKUP(B5,rates,3,0)*D5

trong đó “giá” là phạm vi được đặt tên G5: I8.

Giải trình

Công thức này bao gồm hai lần tra cứu cho cùng một ứng dụng khách. Lần tra cứu đầu tiên tìm tỷ lệ tại chỗ cho khách hàng trong cột B và nhân kết quả với số giờ trong cột C:

=VLOOKUP(B5,rates,2,0)*C5

Lần tra cứu thứ hai tìm tỷ lệ ngoại vi cho cùng một khách hàng và nhân kết quả với số giờ trong cột D:

VLOOKUP(B5,rates,3,0)*D5

Trong bước cuối cùng, hai kết quả được cộng lại với nhau:

=(50*0)+(60*16)
=960

https://exceljet.net/formula/vlookup-with-two-client-rates