Công thức Excel: Chỉ văn bản cho phép xác thực dữ liệu
Công thức Excel: Chỉ văn bản cho phép xác thực dữ liệu

Công thức chung
=ISTEXT(A1)
Tóm lược

Để chỉ cho phép văn bản trong một ô, bạn có thể sử dụng xác thực dữ liệu bằng công thức tùy chỉnh dựa trên hàm ISTEXT.

Trong ví dụ được hiển thị, xác thực dữ liệu được áp dụng cho C5: C9 là:

=ISTEXT(C5)

Giải trình

Quy tắc xác thực dữ liệu được kích hoạt khi người dùng thêm hoặc thay đổi giá trị ô. Tham chiếu ô trong công thức xác thực dữ liệu có liên quan đến ô phía trên bên trái trong phạm vi được chọn khi quy tắc xác thực được xác định.

Hàm ISTEXT trả về TRUE khi giá trị là văn bản và FALSE nếu không. Kết quả là, tất cả đầu vào văn bản sẽ vượt qua xác thực, nhưng số và công thức sẽ không xác thực.

https://exceljet.net/formula/data-validation-allow-text-only