Công thức Excel: Xác thực dữ liệu tồn tại trong danh sách
Công thức Excel: Xác thực dữ liệu tồn tại trong danh sách

Công thức chung
=COUNTIF(list,A1)>0
Tóm lược

Lưu ý: Excel có quy tắc xác thực dữ liệu tích hợp cho danh sách thả xuống. Trang này giải thích cách tạo quy tắc xác thực của riêng bạn cho các danh sách khi bạn không muốn hành vi thả xuống.

Để chỉ cho phép các giá trị từ danh sách trong một ô, bạn có thể sử dụng xác thực dữ liệu bằng công thức tùy chỉnh dựa trên hàm COUNTIF.

Trong ví dụ được hiển thị, xác thực dữ liệu được áp dụng cho C5: C9 là:

=COUNTIF(colors,C5)>0

Giải trình

Quy tắc xác thực dữ liệu được kích hoạt khi người dùng thêm hoặc thay đổi giá trị ô.

Trong trường hợp này, hàm COUNTIF là một phần của biểu thức trả về TRUE khi giá trị tồn tại trong một phạm vi hoặc danh sách được chỉ định và FALSE nếu không.

Hàm COUNTIF chỉ đơn giản là đếm số lần xuất hiện của giá trị trong danh sách. Bất kỳ số lượng lớn hơn 0 sẽ vượt qua xác thực.

Lưu ý: Tham chiếu ô trong công thức xác thực dữ liệu có liên quan đến ô phía trên bên trái trong phạm vi được chọn khi quy tắc xác thực được xác định, trong trường hợp này là C5.

https://exceljet.net/formula/data-validation-exists-in-list