Công thức Excel: Xếp hạng với hậu tố thứ tự
Công thức Excel: Xếp hạng với hậu tố thứ tự

Công thức chung
=CHOOSE(number,"st","nd","rd","th","th","th","th","th","th","th")
Tóm lược

Để thêm hậu tố theo thứ tự vào một số (tức là thứ 1, thứ 2, thứ 3, v.v.), bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm CHOOSE để gán hậu tố.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:

=CHOOSE(B5,"st","nd","rd","th","th","th","th","th","th","th")

Giải trình

Số thứ tự đại diện cho vị trí hoặc thứ hạng theo một thứ tự tuần tự. Chúng thường được viết bằng số + hậu tố chữ cái: 1, 2, 3, v.v.

Để nhận hậu tố thứ tự cho một tập hợp nhỏ các số, bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE như sau:

=CHOOSE(B5,"st","nd","rd","th","th","th","th","th","th","th")

Ở đây CHOOSE chỉ cần chọn một số từ cột B và sử dụng số đó làm chỉ mục để truy xuất hậu tố bên phải.

Một công thức phổ quát

Với một phạm vi số lớn hơn, việc tiếp tục thêm các giá trị để CHỌN là không thực tế. Trong trường hợp đó, bạn có thể chuyển sang một công thức phức tạp hơn sử dụng hàm MOD:

=IF(AND(MOD(ABS(A1),100)>10,MOD(ABS(A1),100)<14),"th",
CHOOSE(MOD(ABS(A1),10)+1,"th","st","nd","rd","th","th","th","th","th","th"))

Công thức này trước tiên sử dụng MOD với AND để “bẫy” trường hợp các số như 11, 12, 13, 111, 112, 113, v.v. có hậu tố không chuẩn với luôn là “th”. Tất cả các số khác sử dụng 10 giá trị hậu tố bên trong CHOOSE.

Chức năng ABS được sử dụng để xử lý số âm cũng như số dương.

Nối hậu tố với số

Bạn có thể nối (nối) hậu tố trực tiếp bằng cách sử dụng một trong hai công thức ở trên. Ví dụ để thêm hậu tố thứ tự vào số 1-10 trong A1:

=A1&CHOOSE(A1,"st","nd","rd","th","th","th","th","th","th","th")

Nhưng lưu ý rằng làm như vậy sẽ thay đổi số thành giá trị văn bản.

https://exceljet.net/formula/rank-with-ordinal-suffix