Công thức Excel: XLOOKUP với nhiều tiêu chí
Công thức Excel: XLOOKUP với nhiều tiêu chí

Công thức chung
=XLOOKUP(val1&val2&val3,rng1&rng2&rng3,results)
Tóm lược

Để sử dụng XLOOKUP với nhiều tiêu chí, bạn có thể nối các giá trị tra cứu và mảng tra cứu trực tiếp trong công thức. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H8 là:

=XLOOKUP(H5&H6&H7,B5:B14&C5:C14&D5:D14,E5:E14)

XLOOKUP trả lại $ 17,00, giá cho một chiếc áo phông lớn màu đỏ.

Lưu ý: XLOOKUP có thể xử lý mảng nguyên bản; không cần phải nhập với điều khiển + shift + enter.

Giải trình

Một trong những ưu điểm tuyệt vời của XLOOKUP so với VLOOKUP là XLOOKUP có thể làm việc trực tiếp với các mảng, thay vì yêu cầu các phạm vi trên một trang tính. Điều này giúp bạn có thể tập hợp các mảng trong công thức và đẩy chúng vào hàm.

Làm việc một đối số tại một thời điểm, giá trị tra cứu được tạo bằng cách kết hợp H5, H6 và H7 bằng cách sử dụng nối:

=XLOOKUP(H5&H6&H7

Điều này dẫn đến chuỗi “T-shirtLargeRed”.

Mảng tra cứu được tạo theo cách tương tự, ngoại trừ chúng ta hiện đang nối các dải ô:

=XLOOKUP(H5&H6&H7,B5:B14&C5:C14&D5:D14

Mảng trả về được cung cấp như một phạm vi bình thường :, E5: E14:

=XLOOKUP(H5&H6&H7,B5:B14&C5:C14&D5:D14,E5:E14

Trong essense, chúng tôi đang tìm giá trị tra cứu “T-shirtLargeRed” trong dữ liệu như sau:

lookup_array result_array
T-shirtSmallRed 15
T-shirtMediumBlue 16
T-shirtLargeRed 17
HoodieSmallGray 28
HoodieMediumBlue 29
HoodieLargeBlack 30
HatMediumBlack 25
HatMediumGray 26
HatLargeRed 24
T-shirtLargeBlue 16

Chế độ đối sánh mặc định là chính xác và chế độ tìm kiếm mặc định là đối sánh đầu tiên, vì vậy XLOOKUP trả về $ 17,00.

Với logic boolean

Mặc dù cú pháp được giải thích ở trên hoạt động tốt cho đối sánh đơn giản “bằng với”, bạn cũng có thể sử dụng logic boolean để xây dựng một công thức như sau:

=XLOOKUP(1,(B5:B14=H5)*(C5:C14=H6)*(D5:D14=H7),E5:E14)

Đây là một cách tiếp cận linh hoạt hơn vì cú pháp có thể được điều chỉnh để sử dụng toán tử logic và các chức năng khác khi cần thiết để tra cứu phức tạp hơn.

https://exceljet.net/formula/xlookup-with-multiple-criteria